Indholdsfortegnelse

Sektion A: INTRODUKTION
Introduktion til specialet med indledning og redegørelse af litteratursøgning.

Kapitel 1: Indledning
Motivation, Speciale-statement, Strukturering af specialet

Kapitel 2: Litteratursøgning

Sektion B: DEFINITION OG OMFANG
Sektion B afklarer begrebsdefinitioner og gennemgår undersøgelser af prævalensen af seksuelle overgreb mod børn.

Kapitel 3: Begrebsdefinitioner
Introduktion
Seksuelle overgreb mod børn – en indkredsning af definitioner
Seksuelle overgreb, fysisk og psykisk mishandling og vanrøgt
PTSD, DESNOS og C-PTSD
Andre begreber

Kapitel 4: Seksuelle overgreb mod børn: omfang, overgreb og overgrebspersoner
Introduktion
Tilbageblik – opdagelsen af overgreb og interessen for traumet
Det globale omfang af seksuelle overgreb mod børn
Tværsnitsundersøgelser af omfanget af seksuelle overgreb mod børn
Prospektive undersøgelser
Drenge og mænds formodet større underrapportering af seksuelle overgreb
Hvem begår seksuelle overgreb?

Opsummering

Sektion C: FRA OVERGREB TIL SENSKADER
Sektion C gennemgår forholdet fra overgreb til senskader, hvor jeg nærmere undersøger en model for udvikling af senskader som psykiatriske lidelser hos voksne mænd efter seksuelle overgreb i barndommen. Endvidere gennemgår jeg psykiske lidelser og andre symptomer.

Introduktion

Kapitel 5: En teoretisk model for seksuelle overgrebs indvirkning i voksenlivet

Kapitel 6: En diagnose for senskader?
Introduktion
Posttraumatic stress disorder
Posttraumatic stress disorder i DSM-5
Complex – posttraumatic stress disorder og DESNOS

Kapitel 7: Senskader

Kapitel 8: Maskulinitetsproblematikker som senskader
Introduktion
Maskulinitet
Seksuelle overgrebs indvirkning på maskulinitet
Opsummering

Sektion D: BEHANDLING
Sektion D er en gennemgang af behandlingsprogrammer for voksne med senskader efter seksuelle overgreb i barndommen og modifikation af et behandlingsprogram.

Introduktion
Individuel eller gruppe modalitet i traumebehandling
Faseorienteret traumebehandling

Kapitel 9: Psykoterapeutisk behandling af mænd
Individuelt behandlingsprogram
Gruppebehandlingsprogram
Cognitive Processing Therapy
Feministisk psykoterapi
Modalitet og maskulinitet
Behandlingsmodul for maskulinitetsproblematikker

Opsummering

Sektion E: AFRUNDING OG PERSPEKTIVERING
Sektion E er afrunding og perspektivering.

Afrunding
Perspektivering
Litteratur