Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning
Seksuelle overgreb mod drenge kan medføre identitetsproblematikker samt somatiske og psykiske lidelser hos ofrene, der videreføres ind i voksenlivet som senskader. Psykoterapeutisk behandling udviklet til mænd med senskader er begrænset.

“I don’t think I will ever actually be healed because it’s like part of me. It’s part of my history. I would just like to get to the point where I don’t feel vulnerable. You think when you start in on therapy and trying to get help for this that everything is going to fall together like in a story book, and six months from now I am going to be fixed! So far it’s been six years!” Klientcitat fra Anderson & Hiersteiner (2008, p. 418).

Hos piger og drenge er symptombilledet forskelligt efter seksuelle overgreb i barndommen, hvor drenge og mænd er mere tilbøjelige til at reagere med aggressiv og antisocial adfærd (Dhaliwal, Gauzas, Antonowicz, & Ross, 1996), reagerer piger og kvinder med angst og selvskade (Fontanella, Harrington, & Zuravin, 2001). Endvidere har drenge og mænd flere bekymringer om deres kønsrolle og seksuelle orientering, fordi seksuelle overgreb stigmatiserer mænd og fører til en grundlæggende følelse af utilstrækkelighed og negativ selvværd (Lisak, 2005). Undersøgelser har desuden påvist, at der er en forskel i seksuelle overgreb af drenge og piger. F.eks. begås overgreb af ekstrafamiliære personer hyppigere mod drenge end mod piger, og drenge udsættes oftere end piger for overgreb begået af kvinder (Denov, 2003).

Psykoterapeutisk behandling af mænd med senskader efter seksuelle overgreb i barndommen er kun sporadisk beskrevet i den videnskabelige litteratur (Holmes & Slap, 1998; Hopton & Huta, 2012; Taylor & Harvey, 2010), og behandlingen af mænd foregår på baggrund af behandlingsprogrammer, der er målrettet symptomer efter voldtægt af kvinder (f.eks. Cloitre, Cohen, & Koenen, 2006; Foa et al., 2005; Resick & Schnicke, 1993; Smucker & Dancu, 1999) eller Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD) (f.eks. Courtois, 1999; Edmond, Rubin, & Wambach, 1999; Galovski, Blain, Chappuis, & Fletcher, 2013). Behandling af mænd med senskader er derfor ikke målrettet mod symptomer, der er eksklusive for den gruppe, og psykoterapeutiske teknikker til behandling af symptomerne er næsten ikke eksisterende.

I dette speciale vil jeg indledningsvis undersøge definitioner af seksuelle overgreb mod børn og relaterede begreber. Der findes ikke en bredt accepteret definition af seksuelle overgreb, hvilket har medført, at definitioner er blevet konstrueret og operationaliseret forskelligt i den videnskabelige litteratur og i undersøgelser. I forlængelse heraf vil jeg omtale forslag til diagnoser for de symptomer, der optræder som senskader hos mænd såvel som kvinder efter seksuelle overgreb i barndommen. Efterfølgende vil jeg foretage en kritisk gennemgang af omfanget af seksuelle overgreb på drenge. Undersøgelser af omfanget af seksuelle overgreb er generelt vanskelige pga. problemer med definitioner, og fordi overgreb foregår i det skjulte, hvilket afspejles i store udsving i prævalensen af seksuelle overgreb mod børn på tværs af undersøgelser.
I den sidste del af specialet vil jeg undersøge psykoterapeutisk intervention af senskader hos mænd. Der findes ikke et behandlingsprogram med dokumenteret effekt tilpasset til mænd med senskader efter seksuelle overgreb. Jeg har derfor valgt at udvikle et modul til behandling af problematikker omkring maskulinitet med feministisk terapi og at integrere modulet i et eksisterende behandlingsprogram for traumer.
Specialet afsluttes med en afrunding og perspektivering.

Motivation
Jeg fik inspirationen til dette speciale, da jeg arbejdede som aftenvagt i to år på et socialpsykiatrisk bosted for voksne. Gennem samtaler med beboerne blev jeg bekendt med, at mange af dem havde været udsat for seksuelle overgreb og andre former for mishandling i barndommen. Jeg har efterfølgende undret mig over, hvorfor beboerne ikke kom i behandling og hvis de kunne komme i behandling, hvilken behandling skulle det være. Med baggrund i denne undren har jeg valgt at skrive om behandling af senskader efter seksuelle overgreb i barndommen. Der er en omfattende videnskabelig litteratur om behandling af kvinder med senskader, men kun i begrænset omfang om behandling af mænd. Derfor har jeg valgt at undersøge eksisterende effektive behandlingsformer mod senskader efter seksuelle overgreb i barndommen, og hvilke modifikationer til behandlingen, der kan bidrage til at målrette behandlingen mod mænd.

Speciale-statement
I dette speciale vil jeg undersøge følgende: Kan man indkredse en definition af seksuelle overgreb? Hvad er omfanget af seksuelle overgreb mod drenge? Hvilke senskader er specifikke for mænd udsat for seksuelle overgreb? Hvilke traumebehandlinger findes der til mænd udsat for seksuelle overgreb? Og kan eksisterende traumebehandling tilpasses til mænd udsat for seksuelle overgreb?
Strukturering af specialet

Specialet er organiseret i fire sektioner med tilhørende kapitler:
Sektion A er en introduktion til specialet med indledning og redegørelse af litteratursøgning.
Sektion B afklarer begrebsdefinitioner og gennemgår undersøgelser af prævalensen af seksuelle overgreb mod børn.
Sektion C gennemgår forholdet fra overgreb til senskader, hvor jeg nærmere undersøger en model for udvikling af senskader som psykiatriske lidelser hos voksne mænd efter seksuelle overgreb i barndommen. Endvidere gennemgår jeg psykiske lidelser og andre symptomer.
Sektion D er en gennemgang af behandlingsprogrammer for voksne med senskader efter seksuelle overgreb i barndommen og modifikation af et behandlingsprogram.
Sektion E er afrunding og perspektivering.